Gwasanaethau

Crynobded o safod uchel y gefnogaeth a ddarparwn, gan gynnwys sylwadau ei ein nodau, polisi gofal cymdeithasol a'n hegwyddorion.
Mae Anheddau wedi ymrwymo i ddarparu cymorth o’r safon uchaf

Er mwyn gwneud hyn, rydym yn gwneud llawer o bethau gwahanol:

Hybu annibyniaeth, lles a dewis, a diogelu hawliau pobl

Gweithio gyda sefydliadau eraill sy’n rhannu athroniaeth Anheddau er mwyn sicrhau’r canlyniadau cadarnhaol gorau posibl i bobl

Galluogi pobl i ennill sgiliau a gwella ansawdd eu bywydau

Ymrwymo i ddarparu cyfleoedd dysgu a datblygu gydol oes i weithlu amrywiol er mwyn rhoi’r grym iddynt ragori yn eu swyddi

Defnyddio arferion cyflogaeth sy’n deg ac yn gysonAnheddau ar bolisi gofal cymdeithasol

Mae Polisi Gofal Cymdeithasol wedi datblygu dros y 30 mlynedd ddiwethaf. Erbyn heddiw, mae Anheddau o blaid y dulliau Person-Ganolog a gafodd ei hyrwyddo gan y Strategaeth Cymru Gyfan a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) i sicrhau’r 5 egwyddor llesiant sydd yn y Ddeddf.

Mae profiad pellgyrhaeddol ac amrywiol Anheddau yn dibynnu ar ddefnyddio canlyniadau personol i gefnogi pobl ag awtistiaeth, anableddau dysgu, anghenion iechyd meddwl ac anghenion cymorth eraill. Yn ogystal â manteisio ar yr arbenigedd sydd ganddynt yn fewnol, mae cyd-gynhyrchu yn rhan annatod o’r broses o sicrhau bod gofynion cymorth a chanlyniadau yn cael eu creu, yn cael sylw, yn cael eu cynnal a’u hadolygu gyda – ac ar gyfer - pob unigolyn sy’n derbyn cymorth.

Rydym yn rhoi’r grym i unigolion hwyluso a chanfod eu nodau personol eu hunain, canfod beth sydd orau ganddynt, beth yw galluoedd a’u dewisiadau. Mae hyn yn sicrhau bod pob unigolyn a gefnogir gennym yn cael llais, dewis a rheolaeth wrth benderfynu sut caiff eu hanghenion cymorth a’u dewisiadau eu canfod, eu darparu a’u cyflawni tra’n rhoi’r lefel uchaf o annibyniaeth iddynt. Mae Anheddau yn galluogi unigolion i fod yn bartneriaid gweithredol wrth greu a gweithredu eu cymorth eu hunain er mwyn sicrhau bod eu potensial yn cael ei wireddu.

''Y nod yw’r lefel uchaf o gynnydd a datblygiad i’r unigolyn. Mae Anheddau yn hwyluso ac yn cynorthwyo unigolion i fod yn fwy galluog ac annibynnol ymhob agwedd ar eu bywydau eu hunain.''

"Rydym yn rhoi’r grym i unigolion hwyluso a chanfod eu nodau personol eu hunain, canfod beth sydd orau ganddynt, beth yw galluoedd a’u dewisiadau."
Sut rydym yn ymdrin â chymorth?

Mae Anheddau yn hyrwyddo’r Dull sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn a ddatblygwyd gan Strategaeth Cymru Gyfan a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014) gan wneud y mwyaf o 5 egwyddor llesiant y Ddeddf.

1. Llais a rheolaeth

2. Atal ac ymyrraeth gynnar

3. Lles

4. Cydgynhyrchu

5. Gweithio Aml-Asiantaethanheddaucyf_1.pdf